A Causa Da Renuncia Do PapaFoda-se...FODA-SE! Foda-se essa merda, foda-se o trono, foda-se essas roupas!
AShaUShAUShuAShuAHsuAHsuAHushAUsAHUShAUShAUShaUshaUShaUshAUShaUSha

Carregar mais